طی 9 ماهه نخست سالجاری 56 نفر بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان جان خودرا از دست دادند که از این تعداد یک نفر زن و بقیه مرد بوده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام روابط  عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، درطی این مدت تعداد یک هزار و۱۲ نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۳ نفر زن و ۹۷۹ نفر مرد هستند.   

تعداد مصدومان حوادث کاری در ۹ ماهه اول سال گذشته یک هزار و۵۶  نفر بود که این آمار نسبت به مدت مشابه  سال قبل چهار درصد کاهش یافته است.  در طی آذرماه امسال تعداد سه نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه نفر کاهش یافته است.   

همچنین ۱۰۵ نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری درآذرماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به شهریور سال گذشته افزایش حدود ۱۵ درصدی را نشان می دهد.   

گفتنی است، تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال ۹۶ برابر با ۶۷ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.تعداد کل مصدومین حوادث کار نیز در سال ۹۶ برابر با یک هزارو۳۳۲ نفر بود که از این تعداد ۳۴ نفر زن و یک هزارو ۲۹۸ نفر مرد بودند.