شاعر و نویسنده تبریزی، اشعار استاد شهریار را الگویی برای تعالی شعر معاصر عنوان کرده و گفت: زبان مردمی و حرکت در مسیر زمان، راز ماندگاری اشعار استاد شهریار است.

امیرعلی آذرطلعت با اشاره ای به تاثیر استاد شهریار در تعالی و بالندگی شعر معاصر گفت: شعر ایران در مقایسه با سایر ملل از غَنای چشمگیری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در تقویم ما روزی برای شعر اختصاص نیافته بود تا اینکه خوشبختانه این روز با نام استاد شهریار زینت یافت، ادامه داد: شهریار در شعر معاصر جایگاه والایی دارد و شاعری است با ابعاد گوناگون شعری که این شاخصه در سایر همقطارانش کمتر دیده می شود.

آذرطلعت با بیان اینکه شهریار شعرهایی در موضوعات متعددی اعم از مسائل سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فولکلور دارد که در نوع خود بی نظیر هستند، افزود: این شاعر مردمی هرچند به ظاهر، زیاد در اجتماع نبود ولی مثل اینکه هر لحظه در میان مردم زیسته و حتی با زبان مردم سخن گفته است.

وی خاطرنشان کرد: شهریار از شاعرانی است که با شعر تا اوج قله تخیل صعود کرده است.

این استاد حوزه شعر و ادب، شعر، «شهریار» را الگویی برای تعالی شعر معاصر دانست و گفت: هر شاعرِ دارای آرمان، باید از شعرش الهام گرفته و بیانیه شعری (مانیفست) را که در خلال اشعار ایشان مشاهده می شود، به عنوان سرمشقی برای احساس و تفکر خود قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره ای به راز شهرت و ماندگاری استاد شهریار گفت: معنویت ذاتی، زیست شاعرانه، زبان مردمی و حرکت شهریار در مسیر زمان را می توان رمز ماندگاری استاد دانست.

آذرطلعت با اشاره به اینکه شهریار با زبان مردم و به دور از تکلف و پیچیدگی های شاعرانه، شعر گفته و از درد و احساسات مشترک مردم سخن رانده است، افزود: در شعر با زبان مردم سخن گفتن کار ساده ای نیست ولی شهریار، این توفیق را یافته بود و به این ترتیب، توانست نام خود را به عنوان شاعری بزرگ در تاریخ ادبیات این مرز و بوم به ثبت رساند.

وی با اشاره ای به تربیت شعرای جوان نیز گفت: پرورش دادن شاعرانی امثال شهریار و سایر بزرگان شعر معاصر اولا بستگی به خود شاعر دارد که تا چه حد از درون مایه شاعری برخوردار بوده و تا چه اندازه طبع جوشانی داشته باشد و در کنار اینها مطالعه مستمر و تمرین زیادی می خواهد تا فردی بتواند با تکیه بر ذوق سرشار خود آثار مانایی بیافریند.

فعال عرصه شعر و ادب استان ادامه داد: معنویت ذاتی و طبع خداداد هم نقش بسزایی دارد به گونه ای که استاد شهریار، شعر را پایین تر از مرتبه وحی و آن را الهام می دانستند .

وی با بیان اینکه استادانی که سال ها در وادی شعر و ادب سلوک کرده و دارای مراتب ادبی باشند، می توانند نسل جدید را پرورش دهند، این امر را متضمن وجود پشتوانه و هزینه دانست و گفت: نسل امروز نسلی است که از فعالیت مستمر گریزان است و بنابراین امروز پرورش نسل جدید نیازمند یاریگری مراکز و مسئولانی است که واقعا دغدغه فرهنگی دارند .