وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز (شنبه) درباره برگزاری «رزمایش نظامی تاکتیکی مشترک» نیروهای این کشور و ترکیه خبر داد .

هدف اصلی این رزمایش تاکتیکی مشترک که در یکی از میادین نظامی آموزشی ارتش این کشور برگزار شد، بهبود تعامل و افزایش مهارتهای رزمی ارتش دو کشور و نیز مهارت‌ها در تصمیم‌گیری‌های نظامی و نمایش ابتکار و کنترل توسط فرماندهان واحدهای عملیاتی اعلام شده است .

در جریان این رزمایش نظامی مشترک، واحدهای نظامی ویژه در زمانهای مختلف روز، ماموریت‌های نفوذ مخفیانه به عمق دفاع دشمن فرضی و تصرف یک پست فرماندهی و امکانات نظامی را تمرین کردند .

بنا به این اطلاعیه، توجه بیشتر در این رزمایش نظامی مشترک به سازماندهی فعالیت گروههای محرمانه، نابودسازی گروههای خرابکار، جلوگیری از خرابکاری‌های دشمن فرضی و بررسی ویژگی‌های اجرای عملیات ضدتروریستی، داده شده است .

این اطلاعیه از زمان دقیق و مکان این رزمایش مشترک بین ارتشهای جمهوری آذربایجان و ترکیه خبری منتشر نکرده است.