رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز وضعیت و عملکرد شهرداری تبریز در مقایسه با شهرداری های کشور را قابل قبول دانست.

به گزارش توران، غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: شهرداری ها را باید بر حسب پارامترها و شاخص های معین و مشخصی در حوزه های مختلف و بر اساس بودجه مصوب مورد ارزیابی قرار دهیم.

او ادامه داد: شهرداری تبریز را باید با شهرداری های شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، کرج و… مقایسه کنیم و نظارت بر عملکرد شوراها یکی از اصلی ترین وظایف شوراهای شهر است.

عضو شورای شهر تبریز درباره عملکرد شهرداری تبریز عنوان کرد: عملکرد شهرداری تبریز در حوزه های مختلف عمرانی و فرهنگی و سرمایه گذاری با نقطه ایده آل فاصله دارد اما در مقایسه با شهرداری های کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است.

مسعودی ریحان یادآور شد: مشکلات اقتصادی که در سال های اخیر برای کشورمان پیش آمده بر شهرداری ها نیز سایه انداخته و مشکلاتی را به وجود آورده است که در ارزیابی عملکرد شهرداری ها باید این موضوع را نیز مد نظر قرار بدهیم.