به گزارش توران ؛ گفته شده هدف از این تغییرات جلوگیری از ترافیک در محوطه خارجی دانشگاه می باشد.

به گزارش توران ؛ گفته شده هدف از این تغییرات جلوگیری از ترافیک در محوطه خارجی دانشگاه می باشد.

photo-(2)