با نگاهى به سفرهاى استانى روساى جمهورى هاى اخير ايران به منطقه ى آذربايجان و وعده هايى كه براى بهبود اوضاع در اين ناحيه از كشور گفته اند به وضوح در مى يابيم كه در طول اين سالها جز در برخى موارد ، وضعيت همانند قبل بوده و تغيير قابل توجهى نداشته است.

نجات و احیاى دریاچه ارومیه ، راه آهن میانه – تبریز ، تاسیس فرهنگستان زبان تورکى آذربایجانى ، اتمام پروژه ورزشگاه یادگارحضرت امام (ره) ، پروژه مقبره الشعرا و … از جمله شعارهایى که هر رئیس جمهورى در خطه آذربایجان سر داده اما کیفیت ، رضایت وتحقق این وعده را باید از دید مردم هم بررسى کرد. 

در جدیدترین سفر استانى رئیس جمهورى به آذربایجان شرقى ، وعده تاسیس شرکت مس آذربایجان مطرح شده که این به تنهایى یکىاز عظیم ترین مطالبات مردم آذربایجان از دولتمردان است که در صورت تحقق آن به جرائت مى توان گفت که گشایش بزرگى در اقتصادآذربایجان رخ خواهد داد.

کمترین و بدیهى ترین برکت تاسیس این شرکت را مى توان به بهسازى و ایجاد راه هاى ناحیه قره داغ آذربایجان دانست که روزانههزاران تن از مس این ناحیه در جاده هاى فاجعه بار این ناحیه عازم کرمان مى شود و تا به امروز اقدام قابل توجهى براى آن نشدهاست.

در حوزه ورزش نیز مردم انتظار دارند تاسیس شرکت مس آذربایجان بتواند راه گشاى توسعه ورزشى هاى حرفه اى در آذربایجان باشدطوریکه فولاد سپاهان در اصفهان و مس کرمان و … در اکثر ورزش هاى قهرمانى سرمایه گذارى کرده و ورزشکاران ملى را معرفى مىکنند ، بودجه اى هم به ورزش اختصاص یابد.

از سوى دیگر در صورت بسترسازى و لحاظ افق دید بلند مدت از سوى مدیران ارشد آذربایجان ، تاسیس این شرکت مى تواند مقدمه اىبراى فرآورى مس و ایجاد شرکت هاى بزرگ در این خطه از کشور شود تا از خام فروشى مس به پایان رسد که این مورد نیز مى تواندضمن دستاوردى بزرگ براى آذربایجان شده و با رفع معضل بیکارى به مهاجرت معکوس به آذربایجان تا آنانى که براى کار به سایراستان ها مراجعه کرده اند به سرزمین مادرى خود بازگردند.

گرچه تا به امروز چه در دولت و چه در خانه ملت ، آذربایجان وزرا و نمایندگانى را داشته اما بزرگى ، عظمت و کاربلد بودن آنان را بایددر آمار ها جست ، به طور مثال تبریز که تا همین چند دهه ى گذشته تنها با تهران مقایسه مى شد ، امروز آیا مى تواند با یدک کشیدنعنوان کلانشهرى ، به لحاظ توسعه آیا توانسته در حد و اندازه اصفهان و مشهد باشد یا امروزه این شهر با یزد و کرمان مقایسه مىشود؟

با تمام این تفاسیر، انتظارِ تحققِ تاسیس شرکت مس آذربایجان مطالبه اى است که امیدواریم با تمام جنبه هاى واقعى خود عملیاتىشود تا سودجویان و فرصت طلبان نتوانند این بار در قالب شرکت مس آذربایجان ، راه و روش گذشته را در پیش گرفته و آذربایجان ازنعمت معادن الهى خود بى نصیب بماند.

  • نویسنده : سيدهادى شاطرموسوى
  • منبع خبر : اختصاصى توران