عُمرِ داد و ستد بشر در جهان به درازاى حضورش در اين كره خاكى باز مى گردد. هر طرف در وقت انجام معامله بر آنند تا برنده باشند و با كسب درآمد نيازهاى خود را تامين كنند.

اما همیشه میل به پیروزى در معامله تنها با معرفت و اخلاق توام نمى شود و وقتى شرایط عادى نباشد ، هر طرف معامله مى کوشند تا باروش هاى بعضاً نادرست آن یکى را مغبون سازند. در مورد میوه فروشانى که مدتیست از آن ها به عنوان عاملان اصلى ترافیک یاد مىشود ، روایت هاى جالبى را شنوا هستیم. از کم فروشى گرفته تا صفر زنى به مبلغ نهایى خرید!

دیده شده بعضى از آنان در سایه حساب و کتاب هاى ریالى و تومانى ، در موعد فروش اقدام به برداشت ١٠ برابرى مبلغ با دستگاه هاىکارتخوان از حساب خریداران مى کنند و اگر بخت با خریدار یار باشد و به موقع به موضوع واقف شود و میوه فروش محل را ترک نکردهباشد ، مسیرى بس دشوار تا مطالبه طلب خود خواهد داشت.

آنچه این روزها اخلاقیات و معرفت فروش را تهدید میکند ، شعبده بازى این فروشندگان سیار با درج قیمت هایى است که تاریخ تا بهامروز نظیر آن را ندیده و شاید همراهى مردم در مقابله با این پدیده ناهنجار نباشد ، این روند به بدعتى جدید در فروش تبدیل شود.

براى آگاهى از قیمت واقعى فروش ، مشتریان بایستى از دور به تلسکوپ مجهز شوند تا احیاناً ۵ را صفر نبینند ، علم غیب هم لازم استتا بدانند وقتى بطور مثال نوشته هویج کیلویى ۴ هزار تومان یعنى فروش خُرد نداریم و براى خرید آن هویج ، لازم است یک گونى ۴٠کیلویى تهیه فرمایید!

سیب زمینى ۵٠٠٠ تومانى در واقع قیمت نیم کیلو از آن است نه یک کیلو! یا مثلاً محصول درجه یک و درجه دو با ماژیک بدون رنگ نوشتهشده و آن قیمت ارزانى که برایتان وسوسه کننده شده مربوط به محصول ته گونى له شده است نه آن بالایى ها! 

خلاصه هرچه که هست تا خریداران بتوانند صحیح را از ناصحیح تمیز دهند و مجبور به خرید از روى ناچارى نشود، ترافیک سنگینخودرویى در خیابان ها شکل مى گیرد تا موقعیت براى گل آلود شدن آب و صید ماهى از آن فراهم شود.

گرچه تعداد آنانى که براى کسب روزى حلال از خانه خارج مى شوند کم نیست اما مقابله با این پدیده بسیار ساده است، به سادگىوسوسه نرخ هاى مخدوش نشویم چرا که آن فروشندگان تور حقه و شعبده بازى خود را براى فریب شما ، از قبل و به طور حرفه اى تدارک دیده اند!

  • نویسنده : سيدهادى شاطرموسوى