بر این اساس اعضا کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت، روح الله دهقان نژاد  به عنوان رییس، حکیمه غفوری به عنوان نایب رییس و غلامرضا احمدی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند. محمد حسن اسوتچی و رسول برگی به عنوان اعضای کمیسیون در جلسات حضور خواهند داشت.

بر این اساس اعضا کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت، روح الله دهقان نژاد  به عنوان رییس، حکیمه غفوری به عنوان نایب رییس و غلامرضا احمدی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.


محمد حسن اسوتچی و رسول برگی به عنوان اعضای کمیسیون در جلسات حضور خواهند داشت.