بایگانی‌های شورای شهر تبریز - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
از شما بعید است! 25 دی 1397
نقدی بر ادبیات نمایندگان مردم در شورای شهر تبریز؛

از شما بعید است!

اینکه یک عضو شورای شهر در صحن علنی با قاطعیت پای عقیده‌اش می‌ایستد، جای افتخار دارد، اما اینکه با چه لحنی و با چه ادبیاتی سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند، غصه‌دار است.