بایگانی‌های تبریز۲۰۱۸ - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
پایان تبریز ۲۰۱۸ 11 دی 1397
پایتختی «سر ایران» به سر آمد؛

پایان تبریز ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و عنوان پایتختی «سر ایران، تبریز» برای گردشگری کشورهای اسلامی از تاج و تخت افتاد.