آیت الله العظمی علوی گرگانی از افزایش قیمت بنزین و ایجاد فشار معیشتی به مردم اظهار نگرانى کردند.


به گزارش توران متن پیام این مرجع تقلید که در پایگاه اطلاع رسانی ایشان منتشر شده ،‌ به شرح زیر است:

خبر ناراحت کننده افزایش ناگهانى قیمت بنزین در شرایط فعلى که اثر تحریمها و افزایش غیر متعارف ارز بر زندگى مردم فشار زیادى راوارد کرده است موجب ناراحت، شدید اینجانب گردیده است.

تمام مسئولین دلسوز و مدیران مملکتى باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلى ایجاد آرامش در جامعه و دورى از پرداختن به مسائل حاشیه اى و حفظ وحدت ملى، پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه مخصوصا در وضعیت اقتصادى مردم یک اصل مهم مى باشد، لذا هرگونه رفتارى که موجب بروز مشکلات معیشتى بیشتر در شرایط فعلى براى مردم شود، از نظر اینجانب ناپسند و برخلاف مصالح ملى است.

متن پیام آیت الله علوى گرگانى

اینجانب از همه نمایندگان مجلس میخواهم که با قاطعیت جلوى ایجاد التهاب معیشتى در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز میخواهم که تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با همفکرى کارشناسان دلسوز و متعهد و بکار گیرى جوانان مومن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلى و حل اساسى مشکلات آن اهتمام ورزند.