وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه شنیه از آغاز رزمایش عملیاتی گسترده ارتش این کشور خبر داد.

بنا به این گزارش، رزمایش عملیاتی گسترده ارتش جمهوری آذربایجان در سه مرحله برگزار خواهد شد و هدف عمده آن تکمیل فعالیت ستادهای نظامی، فعالیت هماهنگ شده نیروهای مختلف از جمله هوایی، دریایی و زمینی، واحدهای موشکی و توپخانه ای در عملیات تهاجمی با پیشگیری از تحریکات دشمن فرضی می باشد.

در جریان این رزمایش عملیاتی مدیریت پایدار، سریع و پنهان نیروهای نظامی، بهبود فعالیت میدانی ستادها، ارسال سریع فرامین تاکتیکی و عملیاتی از طریق کنفرانس ویدیویی و مخابرات فیبر نوری تمرین می شود .

در این گزارش به محل برگزاری و مدت ادامه این رزمایش ارتش جمهوری آذربایجان اشاره ای نشده است .

اطلاعات بیشتری از این رزمایش تاکنون در اختیار رسانه ها قرار داد نشده است.