کارگاه آینده پژوهی در مدیریت شهری ویژه مدیران شهرداری تبریز و با تدریس محسن بهرامی برگزار شد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، شهر به عنوان کانون تجمعات انسانی، دائم در حال تحول و تغییر اسـت. تحـولات شـهری همـواره سبب شکل گیری چالش هایی خواهد شد که بر سرنوشت زندگی افراد ساکن در شهرها تاثیر می گذارد.

از این رو ما تا جایی که بتوانیم باید آینده را در چارچوب مدلهای آینده پژوهشی و با رویکرد برنامه ریزی شهری قابل فهم کرده تا از چالش های پیش رو بدون آسیب پذیری عبور کنیم.

امروزه آینده پژوهی با سرعتی شتابان در حال ارتقای جایگـاه خـود در فرآینـدهای تصـمیم گیـری و سیاست گذاری دولتها و سازمان ها است. این مسئله سبب شده که آینده پژوهـان در پـی طراحـی الگوها و فرآیندهایی برای اجرای اثربخش آینده پژوهی بوده و با این کار می کوشند تضمینی برای نتـایج پروژه های آینده پژوهی فراهم سازند.

کارگاه «آینده پژوهی در مدیریت شهری» عصر سه شنبه با حضور محسن بهرامی، استاد دانشگاه امیرکبیر ویژه مدیران شهرداری تبریز برگزار شد.

بهرامی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز اظهار کرد: کهن شهری همچون تبریز در منطقه از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حوزه تاثیرگذاری وسیع و معنی داری داشته و دارد.

او ادامه داد: اگر به فکر ساختن آینده باشیم باید خودمان دست به کار شویم در غیر این صورت وارد آینده دیگران می شویم؛ همانطور که در صد سال گذشته معماری غربی ها وارد جامعه ما شده است.

این استاد دانشگاه، برنامه ریزی، آینده نگری و هوشمندسازی را سه موضوع اصلی برای عبور تبریز از وضعیت فعلی به آینده ای درخشان برشمرد.

سعید نیکوخصلت، عضو شورای شهر تبریز هم در پایان این جلسه از اهمیت و ضرورت آینده پژوهی مدیران شهرداری تبریز سخن گفت.