صداى بوق وحشتناك ١٠١١ ، تك چرخ ، مزاحمت به نواميس ، سرعت هاى سرسام آور ، سبقت هاى رعب آور و … همه و همه اتفاقاتى است كه اين روزها توسط موتور سيكلت سوارها در مسير ويژه اتوبوس يا همان BRT تبريز در جريان است.

کافیست تا یک خودرو که به ناچار از عرض کوچه به سمت مسیر اصلى خیابان حرکت میکند ، قدرى حواسش جمع نباشد تا مقدمات یکتصادف فاجعه بار رخ دهد یا دستکم مواجهه خوبى با این موتور سیکلت سوارها نداشته باشد.

مسیرى که از گذشته براى تردد اتوبوس هاى ویژه شرکت واحد اتوبوسرانى در نظر گرفته شده تا عموم با ترافیک روان و سهولت بیشتر بهمقاصد خود برسند این روزها در سایه انواع موتور سیکلت سوارها با چالش هاى متعددى مواجه شده است.

پیک موتورى ، غذاى تلفنى و عده اى از جوانان ، مسیر ویژه اتوبوس را به هر مسیرى ترجیح داده اند، هرچند تصاویر تصادف آن ها کهاز سوى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى تبریز منتشر مى شود با این حال درازاى مسیر و جذابیت هاى آن موجب شده تا عملاًپلیس راهنمایى و رانندگى نیز با مشکلات متعددى در این حوزه مواجه شود.

گرانى خودرو از یک سو ، تحریم هاى سخت از سوى دیگر باعث شده تا میزان استفاده از این وسیله نقلیه در آستانه فصل تابستانافزایش یابد. هرچند وضعیت تبریز به گونه اى نیست که این موتورسواران همانند تهران اقدام به مسافرکشى کنند با این حال سایرکاربرى ها همچون پیک موتورى ها پاى ثابت مسیر ویژه شده اند.

دوربین هاى کنترل ترافیک نیز به حدى نیست که تمام مسیر ویژه اتوبوس را پوشش دهد و پلیس راهنمایى و رانندگى هم با بضاعتى کهدارد توانسته تا حدودى موفق عمل کند اما براى رفع خطرهاى این مسیر بایستى اقدامات بنیادى از سوى مسوئلان امر در این خصوصاتخاذ شود تا آرامش به مسیر BRT بازگردد.

  • نویسنده : سيدهادى شاطرموسوى
  • منبع خبر : اختصاصى توران